Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
27 Eylül 2023

 

REFAKATÇİPOLİTİKAMIZ:

Tedavi ve bakım sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 

REFAKATÇİKURALLARI:

·         Refakatçiler,hekimlerindirektifleriiçerisindehastalarabakmaklavekurumdisiplinineuymaklayükümlüdürler.Refakatçılara hizmetedilmez.

·         Refakatçigereksiniminehastanındoktorutarafındankararverilmektedir.

·         Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır. Doktorun uygun gördüğü takdirde hastanın durumuna göre ikinci bir refakatçikalabilir.

·         Refakatçininerkekveyabayanolmasınahastanınveservisindurumunagörekararverilebilir.

·         Refakatçilerkendivehastanınsağlığıaçısındanhastayaaiteşyalarıkullanmamalı,hastayataklarınaoturmamalıdır.

·    Refakatçinin kendine ait getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmesi gerekmektedir.Hastaodasınındüzenlitutulmasındansorumludur.Refakatçi;hastaodası,banyovetuvaletleritemizkullanmalıdır.

·         Hastanemizde Sabah Kahvaltısı 06.30-07.30 Öğle Yemeği 11.30-12.30 Akşam Yemeği 17.30-18.30 saatindenitibarenodanızda verilmektedir.

·         Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır. (El hijyeni, düşme riski ,izolasyon kurallarıeğitimi……vb)

·     Servise gelen hasta yakınına refakatçi kartı verilir. Refakatçilerin hastanemizde refakatçi olarak bulunduklarısürece kartlarını üzerlerinde görünür bir şekilde takmaları gerekmektedir. Refakatçi kartı başkası tarafındankullanılamaz.

·         Refakatçikartı,girişçıkışlardagüvenlikgörevlileritarafındankontroledilir.

·         Refakatçideğişimlerindenservishemşirelerihaberdaredilmelidir.

·         Refakatçiye refakat kartlarını göstermek sureti ile ayrı bir ücret ödemeksizin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleriverilir.

·         Yoğunbakımünitelerinderefakatçibulundurulmaz.

·      Refakatçilerilgilihekimyadahemşireistemidışında,hastalarınıservisdışınaçıkarmayacakveyayatağını         değiştirmeyecektir.

·      Refakatçilerhastayayiyecek,içecekgetirmeyecek,hekimyadahemşireyedanışmadanhastayahiçbiryiyecek,içecekvermeyecektir.

·      Refakatçilerhastayahekimvehemşireninbilgisiveonayıdışındaherhangibiruygulamayapamaz.

·      Refakatçilerhastaneyeaiteşya-malzemeleridüzenlivetemiztutmalıdır.Hastanemalınazararverenrefakatçi,zararıkarşılamakmecburiyetindedir.

·      Refakatçileristirahatedebilmeleriiçinhastaodalarındabulunanrefakatçikoltuklarınıkullanabilirler.

·      Refakatçilerhastanedetütün,sigaravealkollümaddekullanamazlar,kullananlarhakkında4207sayılıTütünÜrünlerininZararlarınınÖnlenmesiVeKontrolüHakkında Kanungereği işlemyapılır.

·      Refakatçilerhastalarıileilgiliherhangibirsorunolduğuzamanhemşireyehabervermelidir.

·      Refakatçilerin,gerekgörüldüğünde(vizitsaatlerinde,hastayagirişimyapılacağızamanvs.)hastaodalarından   çıkmaları gerekmektedir.

·      Refakatçilerinhastalarınıntaburcuolmasıdurumundarefakatçikartlarınıteslimetmelerigerekmektedir.

·      Refakatçilerhastanındoktorutarafındanziyaretyasağıkoyulduiseziyaretyasağınıhastayakınlarına  bildirmelidir.

·      Çocukhastalarodadayadayatağındatekbaşınabırakılmamalıdır.

·      Sağlık tesisi içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uymanız, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumluhemşiresinehaber vermeniz gerekmektedir

·      Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta Hakları Birimi, Dilek-Öneri kutuları vehttps://safranboludh.saglik.gov.tr/  WebSayfamızdaki”ŞikayetveÖnerilersekmesindekiHastaÖneriveŞikayetlerinizkısmındaniletebilirsiniz.

·      Acildurumlardahastanetahliyealanlarıveacilçıkıştabelalarıherkattatabelaylagösterilmiştir.

·      Talep etmenizve kabul etmeniz dahilinde hastanemizde görevli manevi destek birimi çalışanı hastanızamanevidestek verebilir.

·   Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksekseslekonuşmaması,çalışanlarıvediğerhastalarırahatsızetmemesigerekmektedir.Ayrıcaodalarınızdabulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat23:00 dan sonra kapatılması gerekir. Televizyon kumandası hasta odası terk edilirken servis hemşiresine teslimedilecektir.

·      Refakatçilerhastanekurallarınauymalıdırlar.İhlalihalinde,ilgilikişininrefakatdurumukabuledilmeyecektir.

·   Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve güvenlik   görevlilerindenyardımisteyiniz.

ÖZELLİKLİHASTAGRUPLARINDAREFAKATÇİUYGULAMALARI

Hastanemizde Hizmet Verdiğimiz Özellikli Hasta Grubu  (Bkz. Özellikli Hasta Grubu Hastaların Bakım Talimatı)

·   Acil Servis Hastaları

·   Komada olan Hastalar

·   Kan ve Kan Ürünü Alan Hastalar

·   Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar

·   İmmün Sistemi Baskılanmış Olan Hastalar

·   65 Yaş Üzeri Hastalar

·   Hemodiyaliz Hastaları

·   Terminal Dönemdeki Hastalar

·   Taciz ve İstismara Uğramış Hastalar

 

Bu Hasta Gruplarına Ziyaretler (Bkz. Özellikli Hasta Grubu Hastaların Bakım Talimatı)

 

Özellikli Hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçi ve ziyaretçi kuralları ilgili bölüm, klinik tarafından belirlenir. Bu gruptaki hastaların ziyaretlerine mümkün olduğu kadar izin verilmez.

·   BulaşıcıBirHastalığıOlanHastalariçin,sağlıkpersonelininverdiğieğitimlerdoğrultusunda

izolasyon kurallarına uymanız gerekmektedir

·  Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Koruyucu  izolasyon önlemi olarak mümkünse hasta tek kişilik odaya alınır. Hastanın kliniğine uygun olarak alınanizolasyon önlemleri hakkında hasta ve yakını bilgilendirilir. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, elhijyeni, ziyaret kuralları, odaya giriş çıkışın kısıtlanması konuları hakkında refakatçiye eğitim verilir.Refakatçinin eğitimi süreklidir ve talebi halinde bilgi aktarımı yapılması sağlanır. Oda içinde refakatçicerrahimasketakmalıdır.

·  Hastanın, fiziksel ve duygusal bakımının yanı sıra, hastanın ailesi ve yakınlarının da desteğegereksinimleri olduğu düşünülerek, ailelerin hastanın bakımına katılması, hastanın yanında kalmasının verutin bakıma yardım etmesinin sağlanması amacı ile, hasta bakım ekibi tarafından hastalarının bakımında                                       aile üyelerinin bakımın neresinde, hangi konularda ve nasıl yer alacağını belirlenerek bakıma katılımlarıveeğitilmelerisağlanır.

·    Kronik hastası olan aile üyeleri hastaları hastaneye yattığında hasta bakımı eğitimi almaya ve ekiple                                             işbirliğinehazır olmalıdır.

·    Hastanınbakımihtiyaçlarınınkarşılanmasındasağlıkpersonelitarafındandesteksağlanır.

·   Özellikli hastalara ve refakatçilerine gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik yönden destek sağlamakamacıylasosyal hizmet uzmanı/psikolog ileişbirliğisağlanır.

·         Özellikli hasta grubu refakatçileri hastanemizde uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak                    zorundadır.

 

 

BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR. GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI  GÜNLER   DİLERİZ…